Program školské primární prevence (PŠPP)

Program
všeobecné PP:
Program všeobecné prevence je určen pro třídy, ve kterých nejsou patrny známky rizikového chování a zohledňuje pouze věkové složení žáků třídy (ročník).
Certifikace MŠMT.

Program selektiv PP:
Program selektivní prevence je určen třídním kolektivům, u nichž je zvýšené riziko výskytu rizikového chování.
Certifikace MŠMT.


Program indikované PP:
Program indikované prevence je určen jednotlivcům, kteří se chovají rizikově, případně mají jiný problém (např. v třídním kolektivu).
Certifikace MŠMT.


Kontaktní osoby:

Mgr. et Mgr. Klára Vožechová

vedoucí Centra primární prevence
e-mail: klara.vozechova@prevalis.org 

Východiska programu

Programy ŠPP vychází z reality škol, z praxe realizace programů PP. Motivy lidí (nejen dětí
a dospívajících) pro rizikové chování mohou být různé. Může to být: vzdor vůči dospělým, touha odlišovat se, zvědavost, tlak party, neschopnost (či snížená schopnost) navazovat sociální kontakt, nízké sebevědomí, problémy doma, v práci, ve škole, nedostatek citu (nenaplněná citová nádrž). Těchto důvodů jsme si vědomi a jsou pro Prevalis východiskem pro tvorbu a realizaci školské primární prevence. Je třeba zohlednit, že tyto důvody spadají do oblasti sociální, psychické či fyzické.

Program ŠPP naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým zvláštnostem dětí. Hlavním východiskem programu prevence je skutečnost, že dětská populace je ve svém vývoji ohrožena celou řadou rizikového chování. Z výše uvedeného vyplývají základní cíle programu školské primární prevence.

 

Dokumenty Prevalis, z. s. vztahující se k realizaci programů primární prevence:

Koncepce programů VPP a SPP - programy DPPP a PROTK

Koncepce programů SPP - program SOR - Kamarádov

Operační manuál programů školské primární prevence rizikového chování

Podmínky realizace programů všeobecné PP

Podmínky realizace programu PROTK