Program selektivní prevence EMOCE DO ŠKOLY PATŘÍ (SPP) je určen dětem, u nichž je zvýšené riziko výskytu rizikového chování.

Prevalis, z. s. nabízí v rámci SPP dva programy: 


KAMARÁDOV - skupina osobnostního rozvoje

O co se jedná?

Jedna se o skupiny, které napomáhají osobnostnímu rozvoji dětí. V programu dáváme dětem prostor trávit volný čas s vrstevníky a učit se skrze vztahy s nimi sociálním a emočním dovednostem.  Skupiny probíhají formou interaktivních technik a her s využitím vrstevnického efektu, přičemž skupinová práce je založena především na zážitkových a sebepoznávacích technikách.

Pro koho je skupina určena?
Skupina je určena pro děti z 2. - 5. tříd základních škol, které:

 • mají obtíže ve vztahu s vrstevníky,
 • obtížně zvládají své emoce,
 • vykazují problémové chování,
 • mají doma tíživou životní situaci,
 • jsou ohroženy některým z výše zmíněných jevů,
 • případně mají potíže v některé další oblasti.

Co může skupina nabídnout?

 • Podporu v obtížných životních situacích.
 • Prostor pro vyjádření radostí a starostí a povídání si o nich.
 • Možnost učit se řešit různé životní situace (například jak si najít kamarády, jak se vymezit provokaci, jak řešit konflikty, jak vhodně vyjádřit své potřeby).
 • Rozvoj schopnosti spolupráce a komunikačních dovedností.
 • Možnost učit se vyznat se ve svých emocích a lépe je zvládat.
 • Bezpečný prostor k poznávání sebe sama.
 • Učení se respektu vůči sobě navzájem a vůči pravidlům.
 • Posílení odolnosti dítěte vůči rizikovému chování.
 • Naplnění dalších specifických potřeb konkrétních dětí.

Jak celý program probíhá?

Na úvodní konzultaci se lektoři sejdou společně s rodiči a dítětem a společně se domluví na zakázce, tj. co by dítě od skupiny chtělo a potřebovalo. Následuje 10 skupinových setkání dětí vedených dvojicí lektorů (jedno setkání má 90 minut). Po skončení programu se opět sejdeme, tentokráte na závěrečné konzultaci, ve složení rodiče - dítě - lektoři a reflektujeme účast dítěte na skupině.

Kontakty:

Mgr. et Mgr. Klára Vožechová
vedoucí Centra primární prevence
e-mail: klara.vozechova@prevalis.org


PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU (PROTK)

Tento program se zaměřuje na skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a rozvoj různých forem rizikového chování. Jsou více ohroženy než jiné skupiny populace. Program reflektuje místní specifika a je zapojen do místního a regionálního systému preventivního působení. Podoba programu je tvořena na základě specifik dané cílové skupiny.

Program je realizován ve školním prostředí, respektuje běžný provoz školy a je vytvořen dle specifik dané školy. Doplňuje a navazuje především na Minimální preventivní program školy a je v souladu s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j.: 21291/2010-28.

Cíle programu:

Program je postaven na aktivním zapojení účastníků a využívá více strategií. Jeho cílem je předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování se zaměřením na konkrétní rizikové chování. Aktivity realizované v rámci programu podporují osobnostní rozvoj žáků (jako například posilování zdravého sebevědomí, vnímání vlastních emocí, práce s napětím). Vytvářejí prostor pro získání znalostí a pro nácvik dovedností potřebných pro osvojení žádoucích komunikačních návyků, schopnost odolávat manipulaci, samostatné rozhodování apod. Podněcuje ke zdravému způsobu života a nabízí pozitivní alternativy pro trávení volného času ve prospěch řešení aktuálního problému. Třídní učitelé jsou informováni o stavu rizikového chování v dané třídě a znají navržený postup pro další možnou práci se třídou.

Školní metodik prevence a vedení školy získá náhled aktuální situace, která je v dané třídě v oblasti rizikového chování a doporučení, kam následně směřovat další preventivní působení.

Konkrétní cíle se pak odvíjejí od konkrétní zakázky.

Jak to v praxi funguje?

Před započetím spolupráce je vždy domluvena osobní schůzka lektorů, kteří program povedou, s třídním učitelem a metodikem prevence, případně i vedením školy. Budou domluveny podmínky spolupráce a zmapována situace ve třídě tak, jak ji vidí třídní učitel a další zúčastněné osoby. 

První setkání je setkáním diagnostickým. Lektoři zmapují situaci ve třídě, a to včetně zakázky třídy. Protože je důležité, aby třída byla pro změnu motivována, na zakázku třídy je brán zřetel. Poté jsou s třídním učitelem/metodikem prevence vykomunikovány cíle, které jsou syntézou zakázky školy, třídního učitele i třídy samotné. Jsou naplánována další setkání, v jejichž průběhu mohou být  cíle upraveny na základě aktuálních potřeb třídního kolektivu.

Z práce se třídou je zaslána škole závěrečná zpráva, která obsahuje informace o průběhu jednotlivých setkání a doporučení pro další práci s třídním kolektivem.

Nabídka programu PROTK
Podmínky realizace programu PROTK

Kontakty:

Mgr. et Mgr. Klára Vožechová
vedoucí Centra primární prevence
e-mail: klara.vozechova@prevalis.org

Realizaci projektů selektivní prevence podporuje: