Program školské všeobecné primární prevence

Program všeobecné prevence je určen pro třídy, ve kterých nejsou patrny známky rizikového chování a zohledňuje pouze věkové složení žáků třídy (ročník).

Nabídka pro školy v Praze a okolí
Nenalezli jste téma, které pro své žáky potřebujete? Kontaktujte vedoucí CPP.
Závazná objednávka počtu hodin - Praha
Závazná objednávka jednotlivých bloků - Praha


Podmínky realizace programů všeobecné PP

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Klára Vožechová
vedoucí Centra primární prevence
e-mail: klara.vozechova@prevalis.org

Cíle DPPP:

Hlavní cíle programu jsou:

 1. snížit míru rizikového chování u cílové populace programu;
 2. informovat (v přiměřené míře) cílovou populaci v jednotlivých oblastech rizikového chování a zvýšit schopnost náhledu cílové populace na tuto oblast;
 3. nabízet sadu nácvikových dovedností poskytujících orientaci v situacích, kdy se cílová populace rozhoduje o formě chování (volba nerizikové formy chování v dané konkrétní situaci).

DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE  (DPPP)

Program všeobecné primární prevence se zaměřuje na běžnou populaci bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny. Je založen na vizi ucelené péče v oblasti prevence rizikového chování pro žáky po dobu jejich školní docházky. Dlouhodobost a návaznost práce zajistí, že žák během tohoto období projde všemi zásadními tématy.
Všeobecná preventivní práce lektorů je v MŠ, I. a II. stupni základních škol odlišná. Menším dětem (MŠ, I. stupeň) jsou prostřednictvím interaktivních seminářů předávány informace především o návykových látkách (nikotinismus, alkoholismus), dále o gamblerství, šikaně atd.
U starších žáků se aktivity zaměřují na ošetření rizikových faktorů a jejich předcházení skrze rozvoj sebevědomí a sebepojetí, osvojení komunikačních dovedností, upevňování zdravých životních hodnot,  učení se zvládání agresivity, podporování osobní zodpovědnosti, kladného vztahu ke svému tělu a vedení ke zdravému životnímu stylu.

Ročně působí lektoři ve třídách MŠ obvykle 3 vyučovací hodiny, ve třídách I. stupně (2. – 4. ročník) působí lektoři obvykle čtyři vyučovací hodiny (2 dvouhodinové bloky), v 5. ročníku a na II. stupni pak obvykle čtyři až šest vyučovacích hodin ve dvou, resp. třech dvouhodinových blocích. Spolupráce se školou bývá dlouhodobá, lektoři naší organizace vstupují do stejných tříd opakovaně (obvykle dvakrát až třikrát ročně). Dítě za dobu své školní docházky absolvuje cca 42 hodin interaktivní práce s kvalifikovaným lektorem.
Pokud žák absolvuje program i v MŠ, jedná se o 45 hodin, a v případě pokračování v 1. a 2. ročníku SŠ se jedná o 51 hodin.

Cíle programu DPPP

 1.     Předcházení a zmírnění následků rizikového chování.
 2.     Podpora zdravého způsobu života a motivace pozitivních způsobů trávení volného času.
 3.     Žáci jsou vedeni k náhledu na rizikové situace, dokážou zvážit důsledky vlastních rozhodnutí a ke schopnosti zaujmout žádoucí postoj.
 4.     Nácvik chování, aby v případě setkání se situací dokázali vhodně zareagovat.
 5.     Žáci dokážou vyhledat pomoc dospělého člověka v případech, se kterými si sami neumí poradit (týrání, zneužívání, šikana apod.) a znají možné alternativy, kam se mohou obrátit.
 6.     Podpora utváření zdravého kolektivu v rámci jednotlivých tříd. Proto při všech programech důsledně dbáme na dodržování zásad mezilidské komunikace a na podpoře žádoucího chování, posilování spolupráce,       koheze a  třídní sounáležitosti.
 7.    Program žákům poskytuje í informace, možnost diskutovat o zvolených tématech, utvářet si postoje, osvojovat si žádoucí reakce, zvážit dopady a případné alternativy vlastního chování.
 8.     Informovat učitele o stavu rizikového chování v dané třídě a znají navržený postup pro další možnou práci se třídou.
 9.     Poskytnout školnímu  metodikovi prevence a vedení školy náhled  aktuální situace, která je v dané škole v oblasti rizikového chování a doporučení, kam následně směřovat další preventivní působení.

Konkrétní cíle se pak odvíjejí od konkrétních témat, která zástupci školy zvolí pro jednotlivé třídy.

Realizaci projektů všeobecné prevence podporuje: