Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Společnost Venkovský prostor o.p.s. za podpory Nadačního fondu Albert a ve spolupráci se společností KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení), s.r.o. a dalšími odbornými partnery si Vás dovoluje pozvat na další ročník celorepublikové konference zabývající se aktuálními tématy v oblastech propojujících zdraví a vzdělávání.

Celorepubliková konference Fórum zdraví ve vzdělávání je vícedenní vzdělávací akcí pro pedagogické pracovníky mateřských škol, základních škol, gymnázií, odborných škol a školských zařízení, která se opakuje pravidelně v jarních měsících roku. Svým obsahem navazuje na 15 let pořádané Fórum výchovy ke zdraví. V systému DVPP pro oblast výchovy ke zdravému životnímu stylu má tak přeneseně již rozhodně na co navázat.

Program plně respektuje kurikulární dokumenty MŠMT ČR a naplňuje cíle a obsah výchovy ke zdraví na jednotlivých typech škol. Svým obsahem vychází také z programu Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století "Zdraví 21" a respektuje vládní dokument: ZDRAVÍ 21- Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu populace ČR, kde se klade velký důraz na prevenci a odpovědnost jedince za zdraví své i ostatních. Pro přípravu obsahu semináře jsou výchozí i další dokumenty, které se danou problematikou zabývají, např. Zdravotní stav populace ČR ve statistických údajích a Úmluva o právech dítěte.

Program konference je připravován ve  spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Státním zdravotním ústavem, Národním ústavem pro vzdělávání, PedF MU v Brně, občanským sdružení PREVALIS a jeho organizační jednotkou Společností pro podporu zdraví 21. století.

Pozvánku naleznete zde.

Více informací naleznete na www.forum-zdravi.cz.