Studium k výkonu specializačních činností 

prevence sociálně patologických jevů

Akreditace MŠMT: č. j. MSMT-30254/2014-1-794, prodloužení: MSMT-7326/2017-1-437.

Platnost akreditace do 1. 5. 2020
Rozhodnutí o udělení akreditace.
 
Na přelomu let 2019/2020 bude zažádáno o novu akreditaci
(resp. o její prodloužení).


Přihláška zde.

Obecné informace o studiu:

 

Studium k výkonu specializačních činností - prevence sociálně patologických jevů

popis vzdělávacího programu 

Obsah  - podrobný přehled témat výuky:

  1. Poradenské systémy a primární prevence ve školství
  2. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
  3. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
  4. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
  5. Systém primární prevence ve školství)
  6. Školní třída, její vedení a diagnostika
  7. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
  8. Sociálně nežádoucí jevy
  9. Monitorování a evaluace primární prevence
  10. Stáže / odborné praxe

Absolvent tohoto studia získá:

- orientaci v systému prevence v ČR a zahraničí;

- odborné znalosti z oblasti prevence rizikového chování;

- schopnost vytvořit Preventivní program školy

- kompetenci zpracovat žádost o grant na realizaci preventivních aktivit školy;

- schopnost vybrat program prevence externího realizátora;

- dovednost sestavit cíle programu pro třídy a tento program realizovat.


Forma:

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví
ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Průběžné hodnocení:

Studijní program je rozdělen do dvou let. V rámci prvního roku studia vypracují frekventanti studia ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů.

Ukončení studia:

Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.

Vzdělávací cíl:

Prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Hodinová dotace:

Celkově program zahrnuje 250 hodin přímé výuky.