O nás

ZDRAVÍ je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život, optimální pracovní výkonnost a participaci jedince na životě společnosti. Proto je nezbytně nutné zdraví dětí a dospívajících aktivně chránit a předcházet jeho poškození.

SPPZ bude vyjadřovat odborné názory k oficiálním vzdělávacím dokumentům, pořádat semináře či konference v rámci DVPP, vydávat odborné a metodické materiály, nabídne konzultační a poradenskou činnost školám a informační a metodický webový portál www.izdravi.info. Více informací o SPPZ naleznete zde, na www.izdravi.info/zdravi21

Informace o SPPZ

Dopis předsedy SPPZ

Organizační a jednací řád SPPZ

Úkoly SPPZ

1.        SPPZ plní úkoly v oblasti ochrany a podpory zdraví vyplývající z rozhodnutí rady i ze Stanov sdružení.

2.        SPPZ za svou činnost odpovídá radě sdružení.

3.        K plnění svých úkolů SPPZ:

a)       prostřednictvím sdružení pořádá pro své členy i další zájemce přednášky, konference, semináře, letní školy a obdobné akce, různé druhy kurzů, exkurze, besedy, výstavy a jiné vhodné akce z oblasti výchovy ke zdraví, ochrany a podpory zdraví (vč. ochrany člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovy), podpory pohybových aktivit dětí a žáků ZŠ a SŠ a podpory rozvoje školních poradenských pracovišť; v této souvislosti předkládá žádosti o grantové projekty na úrovni ČR i EU

b)       aktivně se zúčastní řešení teoretických a praktických otázek výuky výchovy ke zdraví (resp. tělesné výchovy) na základních a středních školách a otázek přípravy učitelů výchovy ke zdraví (resp. tělesné výchovy);

c)        podává návrhy na vydávání publikací v oblasti výchovy ke zdraví, podpory pohybových a sportovních aktivit a v oblasti rozvoje školních poradenských pracovišť;

d)       podílí se na akcích, jejichž cílem je podpora zdraví, zájem žáků o péči o vlastní zdraví, o studium zdravotnických oborů a o studium učitelství výchovy ke zdraví a na propagaci podpory zdraví na veřejnosti;

e)       podílí se na akcích, jejichž cílem je podpora pohybových aktivit, zájem žáků o sport, o studium učitelství tělesné výchovy a na propagaci pohybových aktivit a sportu;

f)         vyjadřuje se k záměrům státních orgánů, organizací, společností a podniků, které se týkají podpory a ochrany zdraví a vyučování výchově ke zdraví a tělesné výchově, přípravy učitelů výchovy ke zdraví a tělesné výchovy a jejich dalšího vzdělávání, systému poradenských služeb ve školství, tvorby metodických materiálů, pomůcek apod.;

g)       dbá o informovanost svých členů o aktivitách SPPZ a podle potřeby a možností vydává pro své členy informační zprávy;

h)       pečuje o rozšíření své členské základny;

i)         aktivně se podílí na spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem dopravy ČR, jejich přímo řízenými organizacemi a s orgány státní správy ve školství a zdravotnictví;

j)         rozvíjí spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Kanceláří Světové zdravotnické organizace v ČR, Českým olympijským výborem;

k)        rozvíjí spolupráci s obdobně zaměřenými vědeckými společnostmi v České republice i v zahraničí.

 

SPPZ je pobočným spolkem (do 31. 12. 2013 organizační jednotkou občanského sdružení) PREVALIS.

Přihláška za člena SPPZ

Zrušení členství v SPPZ

Další informace