Program je určen pro osoby (žáky a studenty), které se již chovají rizikově, případně jsou potenciálně ohroženi tím, že se rizikově chovat začnou. V rámci programu je možné, aby se na nás obraceli i rodiče a pedagogové, a to v případě, že jejich děti (resp. žáci, studenti) mají:

 • problematické chování - lžou, jsou agresivní, páchají trestnou činnost,
 • mají problémy se záškoláctvím, učením a problémy ve škole obecně;
 • problematické postavení ve třídě či konfliktní vztahy ve vrstevnické skupině (oběť či iniciátor šikanování, potenciální oběť šikany)
 • problematickou životní situaci (rodinné zázemí, problémy s pedagogy, rodiči, dalšími dospělými
 • zkušenost s návykovými látkami (experimenty, užívání), zálibu v hazardním hraní nebo jsou členy problematických až nebezpečných skupin.

Forma poradenství je určena pro děti, dospívající a studenty ve věku 9 - 26 let a pro jejich rodiče, přičemž poradenská setkání mohou být společná či samostatná. Sekundárně je určena také pro pedagogy, kteří mají ve své třídě jedince rizikově se chovající.

Poradenství je objednáno na základě telefonátu, e-mailu a od roku 2018 i elektronického formuláře prostřednictvím stránek www.prevalis.org. Forma spolupráce je trojí: jednorázová odborná konzultace, krátkodobá spolupráce a dlouhodobá spolupráce. Na úvodním setkání proběhne zmapování situace, stanovení zakázky a počet a pravidelnost setkávání. Obvykle se jedná o šest 45 minutových setkání. Na závěrečném setkání jsou klientovi předány další kontakty a doporučení na další zařízení.

Kontakt:

Mgr. Bc. Klára Vožechová
vedoucí Centra primární prevence
tel.: 736 473 725
e-mail: klara.vozechova@prevalis.org 

 

Přínos projektu

Program má tyto cíle:

 • předcházení vzniku rizikového chování (u ohrožených klientů)
 • zastavení projevů rizikového chování u dětí a mladých lidí,
 • podpora zdravého životního stylu,
 • rozvoj komunikace, schopnosti sebepoznání a sociálních dovedností,
 • schopnosti odolat nátlaku rizikových skupin vrstevníků, vlivu party,
 • zvyšování sebedůvěry a sebejistoty u klientů
 • podpora pozitivních vztahů v rodinách
 • podpora odborného poradenství pro pedagogy / rodiče v konkrétních situacích.

INFORMACE PRO KLIENTY:

O co se jedná?

Jedná se o programy zaměřené primárně na děti a dospívající do 26 let, kteří se chovají rizikově, a sekundárně pro rodiče dětí, které se rizikově chovají, a učitele, kteří s rizikovou mládeží pracují. Cílem těchto programů je poskytovat informace k jednotlivým oblastem rizikového chování, zvýšení schopnosti náhledu a poskytnutí prostoru pro nácvik dovedností, které pomohou dětem a dospívajícím rozhodovat o svém chování.

Kdo a kdy se na nás může obrátit?

Žáci základních, středních a vysokých škol (do 26 let) se na nás mohou obrátit, pokud:

 • (nejtypičtější modelové situace)
 • Je pro Tebe obtížné najít si kamarády?
 • Nevíš, jak zapadnout do kolektivu?
 • Ubližuje Ti někdo?
 • Chtěl by ses naučit říkat ne?
 • Máš potíže ve škole?
 • Máš pocit, že si s učiteli či s rodiči nerozumíš?
 • Chtěl by sis s někým popovídat o něčem, co Tě trápí?
 • Trápí Tě…
 • Chtěl by ses naučit, jak….

 Pedagogové a pedagogičtí pracovníci se na nás mohou obrátit, pokud:

 • Máte ve třídě dítě, které se chová rizikově, a nevíte si s ním rady?
 • Chtěli byste se dozvědět něco o tom, jak…?

 Rodinní příslušníci dětí a mladistvých, kteří se chovají rizikově:

 • Máte pocit, že Vašemu dítěti někdo ve škole ubližuje?
 • Máte podezření, že je Vaše dítě ohroženo rizikovým chováním, závislostmi?
 • Dělá vám starosti, že Vaše dítě

 Pro spolupráci je však nutný písemný informovaný souhlas zletilého klienta (v případě nezletilého klienta souhlas zákonného zástupce). 

Jak se na nás můžete obrátit?

Nezávazně nás  můžete nás kontaktovat telefonicky či emailem:

Mgr. Bc. Klára Vožechová
vedoucí sekce školské primární prevence
tel.: +420 736 473 725
e-mail: klara.vozechova@prevalis.org

Jak vám můžeme pomoci?

 • Vyslechneme Vaše trápení
 • Poskytneme Vám psychickou podporu.
 • Pomůžeme Vám zorientovat se ve Vaší situaci.
 • Budeme s Vámi hledat řešení.

Jak to probíhá?

Když nás kontaktujete, domluvíme se na první, takzvaně vstupní konzultaci. Ta slouží k seznámení, domluvení podmínek spolupráce, zmapování situace a domluvení cílů naší spolupráce.

Na tuto konzultaci naváže několik domluvených setkání (nejčastěji pět) v délce 45 minut, kde budeme společně pracovat na dosažení vytyčených cílů. Je také možné, že pro řešení problému, se kterým se na nás obrátíte, bude stačit pouze jedna konzultace. Tato varianta je také možná. Cíle a četnost setkání se mohou měnit v souvislosti s aktuálními potřebami daného klienta po vzájemné dohodě.

Je také možné, že Vaše důvody pro vyhledání pomoci budou takové, na které nebudeme stačit. V takovém případě Vám poradíme, na koho se obrátit.

Cíle a četnost setkání se mohou měnit v souvislosti s aktuálními potřebami daného klienta po vzájemné dohodě.  V průběhu programu mohou být klientovi doporučeny kontakty na služby dalších odborných zařízení a předány kontakty na ně.